පරිසර ළමා සමාජ

පාසල් ළමුන් වෙනුවෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරි විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පරිස ළමාසමාජ වැඩසටහන පිළිබදව මා විසින් සකස් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම පහතින් බලා ගන්න.


No comments:

Post a Comment

R C D